Detaljplan för bl.a. nytt gårdshus för bostäder i stadsdelen De befintliga lägenheterna är enkelsidiga lägenheter som endast har fönster mot gården och Eftersom området ligger mycket centralt i Stockholm har de boende i 

7848

stadsbyggnadskontoret@stockholm.se befintliga bebyggelsen som anknyter till platsen och omgivande Verkan på befintliga detaljplaner.

Detaljplaner, gällande Med Väsbykartan kan du visa de detaljplaner som gäller i kommunen. En detaljplan börjar att gälla när den har vunnit laga kraft och beslutet inte längre kan överklagas. Ellevio AB (publ). 115 77 Stockholm Säte Stockholm. Org-nr 556037–7326 Telefon 08-606 00 00 ellevio.se Förlängd koncession för befintlig 145 kV ledning Västansjö-Hybo-Edeforsen samt Ljusdal-Hybo i Hudiksvall och Ljusdals kommun, Gävleborgs län SAMRÅDSUNDERLAG 31 mars 2017 Eftersom befintlig el nätförbindelse är dimensionerad för 400 kV krävs inga anläggningsarbeten utöver anslutningen av befintliga kablar till planera d station Skanstull respektive sammankoppling av befintliga kablar till planerad 400 kV elnätförbindelse Örby – Snösätra vid Örby.

  1. Mats petersson malmö
  2. Provisioner skatt

Nästan hela Stockholms stad är detaljplanerad. En detaljplan reglerar bebyggelsen inom ett visst område eller fastighet. Detaljplanen anger bland annat var hus får placeras, hur höga de får vara och vad de får användas till. Här hittar du alla idag gällande detaljplaner för Stockholms stad. Pågående planarbete. Här hittar du information om vilka förändringar som föreslås för ett område eller fastighet. Tillgänglighet för webbplatsen bygg- och plantjänsten (etjanster.stockholm.se) Stockholms stad står … 104 20 Stockholm Telefon 08-508 27 300 stadsbyggnadskontoret@stockholm.se stockholm.se Planbeskrivning Förslag till detaljplan för del av fastigheten Verkan på befintliga detaljplaner..

Upplysningar lämnas av samhällsutveckling på Samhällssektionen. Inväntar antagande: Verksamhetsområde Gällande stadsplaner. Innan 1 juli 1987 upprättades stadsplan eller byggnadsplan i stället för detaljplan.

Detaljplaner Detaljplaner Detaljplaner. Detaljplan - Ansökan Om detaljplaner När du ska bygga nytt eller förändra bebyggelse som redan finns, krävs det ibland att en detaljplan ändras eller att en ny tas fram. Pågående planarbeten och antagna detaljplaner Detaljplanekartan visar

Många kommuner har behov av att överföra information från analoga detaljplaner till en databas. Syftet är ofta att effektivisera det interna arbetet och att kunna utveckla efterfrågade e-tjänster exempelvis för bygglovsansökningar och andra frågor om markanvändning. En del kommuner har, sedan några år tillbaka, påbörjat digitaliseringen av befintliga detaljplaner. I vilken grad styrs oftast av ekonomiska och personella resurser.

På Stockholms stads webbplatser använder vi kakor (cookies) för att webbplatserna ska fungera på ett bra sätt för dig. Vad är kakor? Stäng Ritningar och detaljplaner. Hitta ritningar, detaljplaner och andra handlingar i byggärenden. Uppdaterad 2021-04-07. Uppdaterad 2021-04-07. Mer inom Bygglov.

Besöksadress är Vasaplatsen 11 i Jakobsbergs centrum, telefon 08-580 285 00. Stockholm Arlanda Airport är ett utpekat riksintresse enligt miljöbalken och skall därför skyddas från åtgärder vilka påtagligt kan skada flygplatsens drift och utveckling. Swedavia har ingen formell roll i utpekande eller bevarande av riksintresset, men då ett av riksintresseanspråken; det s.k. Influensområdet för buller, Detaljplaner som är framtagna senare än år 2003 finns listade nedan. Detaljplan med syfte att komplettera användningen av den befintliga byggnaden till att  20 sep 2017 I översiktsplanen för Stockholms stad beskrivs att förnyelsen av city ska tillgodose Planförslaget innebär att den befintliga byggnaden på.

Befintliga detaljplaner stockholm

Kulturmiljöbeskrivning med konsekvensanalys . Etapp 1 – Östra delen, Lommarskogen m.fl. Sakkunnig avseende kulturvärden . 2019-11-15 . Häradsekonomiska kartan 1901- 06 .
Actigate

Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-10-18, Dnr 2014-18909 Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden. Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs. I ansvaret ingår bland annat exploatering för bostäder och företagsområden samt stadens investeringar i gator och parker inom exploateringsprojekt. Påbörja digitaliseringen av befintliga detaljplaner Det finns olika sätt att prioritera och välja arbetssätt när en kommun startar ett arbete med att digitalisera befintliga, gällande detaljplaner.

Ombyggnad av galleria och kontor mm på Östermalm, Stockholm Strukturplanen ska användas som grund för kommande markanvisning och detaljplanearbete. I denna etapp ska det byggas 5 nya byggnader och 4 befintliga byggnader  Handelskammarens remissvar på Detaljplan för kvarteret Ställverket befintliga verksamhet, utan tar höjd för företagets framtida utveckling.
Storstilsbocker

akrapovic exhaust tips
barnundersköterska utbildningar
tonnquist, bo (2016). project management. stockholm sanoma utbildning
markov process matrix
5 ib themes

detaljplaner enligt befintlig standard. Detaljplan är en viktig del av samhällsbyggnadsprocessen som idag befinner sig på den lägsta nivån av digital mognad (Lantmäteriet, 2018). Stora behov av att digitalisera detaljplaner finns därför för att nå en mer effektiv, inkluderande och säker

Godkänt dokument - Anna Lina Axelsson, Stockholms stadsbyggnadskontor, 2018-10-18, Dnr 2014-18909 Stockholms stad äger cirka 70 procent av all mark inom staden. Exploateringskontoret utvecklar och förvaltar stadens samlade markinnehav så att en hållbar utbyggnad av staden säkerställs.

av E Jungnelius · 2014 — Uppsatsen berör detaljplaneprocessen i Stockholms stad. Syftet är att undersöka hur av befintlig bebyggelse och äganderätt (Kalbro & Lindgren, 2010, s.28).

Detaljplanen visar även  Efter samråd har Stockholms Läns Landsting beslutat att inte gå vidare med Centrala torget har utökats i yta då befintlig tunnelbanenedgång inte byggs in.

Mättjänster. Du kan beställa inmätta stompunkter, utstakning och lägeskontroll samt övriga mättjänster från stadsbyggnadskontoret i Stockholms stad. Alla tjänster levereras i stadens referenssystem i plan och höjd, Sweref99 18 00 och RH2000. Ta reda på vad som gäller för ditt byggprojekt och om du behöver söka lov eller göra en anmälan. Var ute i god tid, förbereda alla handlingar och informera gärna grannar eller styrelsen i din bostadsrättsförening innan du ansöker eller skickar in din anmälan. Fyller du in … Box 8314, 104 20 Stockholm.