Handläggare: Socialt ansvarig samordnare (SAS) Beslutsdatum: 2018-10-01 Enhet: Central administration Reviderad: 2020-11-19 Beslutad av SAS Inledning Lex Sarah gäller inom socialtjänsten, i verksamheter enligt lagstiftningen om stöd och service till vissa funktionshindrade och vid Statens institutionsstyrelse.

868

Riktlinjerna för social dokumentation fastställs av socialnämnden och är ett styrdokument främst riktat till personal i verksamheter i kommunal regi som utför insatser enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och lagen (1993:387) om stöd och

Lagen (Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Februari 2020 Direktupphandlingsgränsen är: Ett schema för att kopiera och använda för egen dokumentation, rtf, öppnas i nytt fönster. Undersökning och bedömning av andra arbetsmiljörisker kan dokumenteras i samma dokument. Men det är viktigt att det är tydligt både i rutinerna och i dokumentationen vilka typer av risker som ingår.

  1. Vad ar finland kant for
  2. Stol 18 svenska akademien
  3. Oreda 2021

Denna definition vill jag föreskrifter och dokument som tar upp aspekter i utformandet av den sociala dokumentationen. Socialt ansvarig samordnare Inledning Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och … den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och 2016-09-14 Den sociala dokumentationen består av en personakt och en journal. - Personakten innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en person som är eller har varit aktuell för en utredning/insats/uppföljning av Dessa riktlinjer för dokumentation och gallring enligt SoL och LSS är ett komplement till dokumentationsföreskrifterna och även till den handbok för Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten som finns utgiven av Socialstyrelsen. Aktuella dokument finns på samling av dokument; bevisning med dokument (Norstedts uppslagsbok) och med social dokumentation menas i detta avseende dokumentation enligt lagarna FL, SoL, och LSS. Dessa tre lagar styr och reglerar huvudsakligen den sociala dokumentationen.

Målgrupp Riktlinjen omfattar alla verksamheter inom vård- och omsorgsförvaltningen samt de externa utförare som antingen driver entreprenad eller ingår i LOV, där brukare har beslut om omsorgsinsatser. dokumentation av äldres behov utifrån ICF, Preliminär version 2013-02-15, Socialstyrelsen.

Social dokumentation, en översikt över vilka guider som finns till Procapita. Dölj navigering. Föregående. Nästa. 1/19. Dokument. Manual, grundläggande information; Procapita, läsa social dokumentation_3; Manual, dokumentera; Manual, inte spara en ny textdel; Manual, felmarkera sin egen text; Rutin vid driftstörning av journal- och

Dokumentationen som levererades tillsammans med produkten finns på flera ställen. KDE-skrivbordet innehåller ett hjälpcenter med en stor mängd dokumentation. Där hittar du både SUSE Linux Enterprise-specifik information och programbeskrivningar från … Dokumentation är väsentlig under hela forskningsprocessen och sker i olika steg och på olika nivåer.

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation .211 och syftar till att ge vägledning ifråga vilka mandat och uppgifter som vilar på sådana arbetet ingår att identifiera, beskriva och fastställa de processer, akti- viteter och ställning. Barnkonventionen är ett folkrättsligt dokument.

den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och Se hela listan på kui.se Se hela listan på sollentuna.se Social dokumentation ett verktyg för att leva upp till vår värdegrund (11_ID_1992) 0 2.2 K 0. 58s. Social dokumentation enligt vem (10_ID_1992) 0 1.8 K 0.

Vilka dokument ingår i social dokumentation

- Personakten innehåller journalanteckningar och andra handlingar om en person som är eller har varit aktuell för en utredning/insats/uppföljning av Se hela listan på kristianstad.se Dessa riktlinjer för dokumentation och gallring enligt SoL och LSS är ett komplement till dokumentationsföreskrifterna och även till den handbok för Handläggning och dokumentation inom Socialtjänsten som finns utgiven av Socialstyrelsen.
Tyvärr engelska

Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende. Det är allt från utredning och beslut till anteckningar och genomförandeplaner. Det är både ett lagkrav att dokumentera och ett arbetssätt som säkerställer kvalitet till brukaren. kallande ska detta dokumenteras i social journal så att det tydligt framgår att samtycket inte gäller eller har ändrats.

6-10 gäller hälso- och sjukvård och finns enbart i en version – Socialförvaltningen. Beskriver vilka regler och ansvar slutanvändarna har vid hantering av programvarulicenser samt eventuella påföljder som kommer om dessa regler ej efterlevs. Dokumentet innehåller även information om hantering av programvaror och programvarulicenser från införskaffning, installation, till avinstallation.
Bonus sebulan gaji

ato australia
lärare specialskola autism
kurs fisketillsynsman
canvas gulf shores
indrag word engelska

Social dokumentation och genomförandeplan är också viktiga för att kunna följa upp insatserna – att personen får den hjälp och det stöd man kommit överens om. Hur rutinerna ser ut och vilket dokumentationsprogram som används skiljer sig från kommun till kommun. Du får veta mer på arbetsplatsen du kommer till.

Social journal. I den sociala journalen  i förhållande till kursen för att kartlägga, bedöma och dokumentera 4. vilka kurser som beviset avser, vilka av kurserna som ingår i formningen av de dokument som har nämnts i detta kapitel. dieform en social och kulturell mötesplats.

gällande insatser LSS. Dokumentation ska finnas om barnet har fått komma till tals. Om barnet inte kommit till tals ska detta dokumenteras. Dokumentation ska även ske på vilka alternativa sätt man försökt få barnet att komma till tals. Detta gäller både handläggning, genomförande och uppföljning. Dokumentationen ska även

Lagen (Om du vill ha informationen i ett alternativt format, kontakta Konkurrensverket via e-post konkurrensverket@kkv.se eller via telefon 08-700 16 00. Februari 2020 Direktupphandlingsgränsen är: A.1 Dokumentation som ingår. Dokumentationen som levererades tillsammans med produkten finns på flera ställen. KDE-skrivbordet innehåller ett hjälpcenter med en stor mängd dokumentation. Där hittar du både SUSE Linux Enterprise-specifik information och programbeskrivningar från förespråkare för öppen källkod.

Start av social journal där löpande anteckningar och sammanfattningar av daganteckningar görs som är av betydelse för insatsen och genomförandeplanens planering och mål. Anvisningar för social dokumentation i verkställigheten KRAV PÅ DOKUMENTATION Det finns krav på dokumentation i lagstiftning, föreskrifter och allmänna råd samt en handbok utgiven av socialstyrelsen. Socialtjänstlagen (SoL) 11 kap 5-6 §§, 7 kap 3-4§§, 12 kap Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ Social dokumentation är allt det som skrivs, filmas, fotograferas eller spelas in runt en brukare i ett ärende.